"Fascia circolare" 2023, 50x50 Acryl, Leinwand

"Tremor" 2023, 50x50 Acryl, Leinwand

"Tremor interruptus" 2023, 50x50 Acryl, Leinwand

"Tailor lines" 2023, 50x50 Acryl, Leinwand

"Bias raidat" 2023, 40x40 Acryl, Leinwand

"Rayitas" 2023, 40x40 Acryl, Öl, Leinwand

"Lipsa de albastru" 2022, 40x40 Öl, Leinwand

"Olas bajo cromo" 2022, 50x50 Öl Grattage, Leinwand

"Dungi verzi" 2022, 40x40 Öl, Leinwand

"Rayas desplazadas" 2022, 50x50 Öl, Leinwand

"Rayas onduladas" 2022, 40x40 Öl Grattage, Leinwand

"Rayas borrosas" 2022, 40x40 Öl, Leinwand

"Akra Faldo" 2022, 40x40 Acryl metallic, Leinwand 

"Disturbo del cerchio" 2022, 50x50 Acryl metallic, Leinwand 

"Dyp firkant" 2022, 50x50 Acryl metallic, Leinwand

"Piega profonda" 2022, 50x50 Acryl metallic, Leinwand

"Silta" 2022, 40x40 Acryl metallic, Leinwand

"Escada" 2022, 40x40 Acryl metallic, Leinwand

"Quarto di colonna" 2022, 50x50 Acryl metallic, Leinwand

"Heen en weer" 2022, 40x40 Acryl metallic, Leinwand

"Incontro obliquo" 2021, 60x60 Öl, Leinwand

"Neerwaarts" 2022, 40x80 Acryl metallic, Leinwand

"Omhoog" 2022, 40x80 Acryl metallic, Leinwand

"Cerchio de fuga" 2022, 40x80 Acryl metallic, Leinwand

"Piazza nascosta" 2022, 50x50 Acryl metallic, Leinwand

"Rechtop vierkant" 2022, 60x60 Acryl metallic, Leinwand

"Rombo centrale" 2022, 60x50 Acryl metallic, Leinwand

You may also like

Back to Top